Integritetspolicy

 
 
 

1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Vi är en ekonomitjänst för alla över 18 år.

 • När du skapar ett konto hos Tink så ingår du också ett avtal med oss.

 • Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.

 • Du avslutar tjänsten när du vill och då raderar vi all personlig info.

 

1.1 Denna integritetspolicy gäller då Tink AB org. nr 556898-2192, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, e-post: info@tink.se, (”Tink”) tillhandahåller privatekonomiska tjänster via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

 1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Tink hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Tink ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt avsnitt 2.1, 2.2 samt andra uppgifter rörande dina privatekonomiska förhållanden som du har låtit Tink få del av, inklusive att du har en relation till Tink får lämnas ut till Tinks samarbetspartners enligt avsnitt 4.1.

1.4 Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Tink. Du kan avsluta ditt konto genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta Tink på annat sätt. Tink kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som Tink enligt lag är skyldig att bevara, i normalfallet i 5 år efter det att du avslutat ditt konto hos Tink. Personuppgifterna bevaras endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser.


 

2. Vilka uppgifter behandlar Tink om dig?

 • Vi hämtar in data från t.ex. banker och kreditbolag åt dig.

 • Vi hämtar också data från offentliga register.

 

2.1 Tink samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten samt vad Tink från tid till annan ges tillgång till genom dina externa användarkonton, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara), positioneringsdata, boendeform, ansökt lånebelopp, återbetalningsperiod, sysselsättning, lön, civilstånd, medborgarskap, existerande krediter, betalningsanmärkningar, inkomst, anställningsdatum, information om hushållet (antal barn och vuxna, existerande månatliga lånekostnader, månatliga boendekostnader och eventuella fordon) samt annan finansiell information. Tink samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se avsnitt 7.

2.2 Tink kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Tink får del av från tredje parter, såsom för tjänsten ID-Koll. Genom att skapa ett Tink-konto godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till Tink samt att Tink sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Användaren godkänner även att Tink lämnar ut användarens personuppgifter till de tredje parter som angivits ovan i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Tink kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Tink för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 Behandlingen av personuppgifter enligt avsnitt 2.1 och 2.2 genomförs för att tillhandahålla Tjänsten till dig. Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Tink kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tinks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser, respektive för att bevaka Tinks rättsliga intressen utgörande ett berättigat intresse för Tink.


 

3. Varför behandlar Tink uppgifter om dig?

 • Vi använder uppgifter om dig och din ekonomi för att ge dig en så bra tjänst som möjligt.

 • Efter att uppgifterna anonymiserad kan de också användas i ex marknadsundersökningar.

 • I framtiden kan du få också få erbjudanden och reklam från Tink anpassade för dig.

 • Vill du inte ha erbjudanden så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det.

 

3.1 Tink behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Tink personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Tink. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Tinks berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

3.2 Tink behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil i Tink appen eller via e-post. Profileringen kan resultera i att du får ett erbjudande, något automatiskt beslut fattas dock inte. Detta görs mot bakgrund av Tinks berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

3.3 Om du inte vill att Tink behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Tink. Du kan också anmäla att du invänder mot att du profileras för att få erbjudanden. Anmälan gör du via kontaktuppgifterna i avsnitt 8.

 


 

4. Tredje parter

 • När vi hämtar in data åt dig från tredje parter så behöver vi identifiera dig hos dem för att hämta rätt data.

 • Ibland behöver vi använda samarbetspartners och då kan de också ha tillgång till data, men aldrig uppgifter som namn eller personnummer.

 • Vi förbinder oss att ha avtal med alla samarbetspartners som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter.

 • Ibland behöver vi använda oss av leverantörer men det är alltid Tink som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

 

4.1 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Tink, kommer att lämnas ut till Tinks samarbetspartners. Behandlingen genomförs för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av Tjänsten gentemot dig.

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Tink ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Tinks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Tink att genomföra behandlingen.

4.3 Tink kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Tinks räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Tink, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Tink engagerar för Tinks marknadsföringsåtgärder. Det är dock alltid Tink som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Tink och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att skapa ett Tink-konto godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.


 

5. Ändring av policyn

 • Vi får ändra i våra villkor men måste berätta det för dig i god tid.

 

Tink har rätt att när som helst ändra denna policy. Tink ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Tink innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Tink genom att avsluta ditt konto hos Tink.


 

6. Skyddet för personuppgifter

 • Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på.

 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Tink. Tink har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.


 

7. Cookies m.m

 • Vi använder cookies för att göra tjänsten så bra som möjlig.

 

7.1 Tjänsterna på Tinks webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Tink ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Tink samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften och mot bakgrund av de grunder som framgår av avsnitt 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Tink tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. Mer information om Tinks användning av cookies framgår av följande länk www.tink.com/cookies.

7.2 När du laddar ner Tinks app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Tink lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Tink ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen godkänner du att Tink lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Informationen lagras för att Tink ska kunna fullfölja avtalet med dig om att tillhandahålla Tjänsten. Om du inte längre önskar att Tink lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen. 


 

8. Rättigheter och kontaktinformation

 • Tink är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen.

 • Tink värnar om dina rättigheter och har satt upp funktioner för att du ska kunna efterfråga tillgång till dina personuppgifter, dataportabilitet m.m.

 • Kontakta oss gärna om du har frågor.

 • Om du är missnöjd kan du kontakta Tinks dataskyddsombud.

 • Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du kontakta Datainspektionen.

 

8.1 Tink är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Tink har även utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen, se vidare nedan.

8.2 Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Tink ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Tink kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via support@tink.se.

8.3 Tveka inte att kontakta Tink om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

 

Tink AB

Att. Dataskyddsombudet

Vasagatan 11

Telefon: +46 8 50 90 89 00

E-post: support@tink.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Dataskyddsombudet. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN

Box 8114

104 20 Stockholm

www.datainspektionen.se