Integritetspolicy

 
 
 

1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Vi är en ekonomitjänst för alla över 18 år.
   

 • När du skapar ett konto hos Tink så ingår du också ett avtal med oss.
   

 • Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.
   

 • Du avslutar tjänsten när du vill och då raderar vi all personlig info.

 

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller då Tink AB org. nr 556898-2192, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, e-mail: info@tink.se, (”Tink”) tillhandahåller privatekonomiska tjänster via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.


 

2. Vilka uppgifter behandlar Tink om dig?

 • Vi hämtar in data från t.ex banker och kreditbolag åt dig.
   

 • Vi hämtar också data från offentliga register.

 

2.1 Tink samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten samt vad Tink från tid till annan ges tillgång till genom dina externa användarkonton, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara), positioneringsdata, boendeform, ansökt lånebelopp, återbetalningsperiod, sysselsättning, lön, civilstånd, medborgarskap, existerande krediter, betalningsanmärkningar, inkomst, anställningsdatum, information om hushållet (antal barn och vuxna, existerande månatliga lånekostnader, månatliga boendekostnader och eventuella fordon) samt annan finansiell information. Tink samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se punkt 7.

2.2 Tink kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Tink får del av från tredje parter. De tredje parter som Tink hämtar uppgifter från finns vid var tid angivna på Tinks hemsida www.tink.se/datakallor/. Genom att skapa ett Tink-konto samtycker användaren till att dessa leverantörer lämnar ut information till Tink samt att Tink sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Användaren samtycker även till att Tink lämnar ut användarens personuppgifter till de tredje parter som angivits ovan i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Tink kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Tink för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Tink kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tinks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


 

3. Varför behandlar Tink uppgifter om dig?

 • Vi använder uppgifter om dig och din ekonomi för att ge dig en så bra tjänst som möjligt.
   

 • Efter att uppgifterna anonymiserad kan de också användas i ex marknadsundersökningar.
   

 • I framtiden kan du få också få erbjudanden och reklam från Tink anpassade för dig.
   

 • Vill du inte ha erbjudanden så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det.

 

3.1 Tink behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Tink personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

3.2 Tink behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil.

3.3 Om du inte vill att Tink behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Tink.

 


 

4. Tredje parter

 • När vi hämtar in data åt dig från tredje parter så behöver vi identifiera dig hos dem för att hämta rätt data.
   

 • Ibland behöver vi använda samarbetspartners och då kan de också ha tillgång till data, men aldrig uppgifter som namn eller personnummer.
   

 • Vi förbinder oss att ha avtal med alla samarbetspartners som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter.
   

 • Ibland behöver vi använda oss av leverantörer men det är alltid Tink som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

 

4.1 Tink kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla information om användaren till Tinks samarbetspartners. Användare ska dock vara trygga med att Tinks samarbetspartners inte, med undantag av de fall som beskrivs i 4.2 nedan, kommer att kunna identifiera en användare, eftersom den information som lämnas ut vare sig innehåller namn, personnummer eller annan kontaktinformation och samarbetspartnern genom avtal har förbundit sig att inte samköra informationen med andra register i syfte att avslöja användarens identitet. Samarbetspartnern får inte heller lämna ut informationen till någon annan utan Tinks skriftliga godkännande. Informationen får vidare endast användas av mottagaren i syfte att analysera användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för att ta fram nya kund- och marknadsanalyser.

4.2 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Tink, kommer att lämnas ut till Tinks samarbetspartners om användaren aktivt väljer att gå vidare godkänner detta i samband med ett presenterat erbjudande om privatekonomiska tjänster från Tinks samarbetspartners och därmed samtycker till att den kundsekretess som gäller i bostadskreditinstitut hävs.

4.3 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Tinks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Tink kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Tinks räkning, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer i Tinks annonsnätverk. Det är dock alltid Tink som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Den information Tink lämnar ut till annonsörer i Tinks annonsnätverk lämnas endast ut i marknadsföringssyfte.

4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Genom att skapa ett Tink-konto samtycker användaren till att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES.


 

5. Ändring av policyn

 • Vi får ändra i våra villkor men måste berätta det för dig i god tid.

 

Tink har rätt att när som helst ändra denna policy. Tink ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Tink innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Tink genom att avsluta ditt konto hos Tink.


 

6. Skyddet för personuppgifter

 • Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på.

 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Tink. Tink har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.


 

7. Cookies m.m

 • Vi använder cookies för att göra tjänsten så bra som möjlig.

 

7.1 Tinks Tjänster på Tinks webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Tink ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Tink samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften som framgår av punkten 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Tink tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. Mer information om Tinks användning av cookies framgår av följande länk www.tink.se/cookies.

7.2 När du laddar ner Tinks app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Tink lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Tink ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen samtycker du till att Tink lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att Tink lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen.

 


 

8. Kontaktinformation m.m

 • Kontakta oss gärna om du har frågor.

 

8.1 Tink är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. Tink kommer på din begäran eller egen initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

8.2 Tveka inte att kontakta Tink om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du under punkten 1.1.