Användarvillkor

 
 
 

1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Vi är en ekonomitjänst för alla över 18 år.
   

 • När du skapar ett konto hos Tink så ingår du också ett avtal med oss.

 

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Tink AB org. nr 556898-2192, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, e-post: info@tink.se, (”Tink”) tillhandahåller privatekonomiska tjänster via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.
 


 

2. Tjänsten

 • När du använder Tink tillåter du oss att hämta data åt dig från t.ex. din bank och andra tjänster.
   

 • Med Tink kan du föra över pengar.
   

 • När du gör en överföring med tjänsten meddelar du Tink om att en överföring ska göras, som i sin tur meddelar din bank.
   

 • Att använda Tink är gratis och skulle vi någonsin erbjuda någonting som kostar pengar väljer du själv om du vill godkänna det eller inte.
   

 • I framtiden kan du komma att få erbjudanden av oss och våra partners. Vill du inte det så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det.
   

 • Framtida erbjudanden måste följa våra etiska riktlinjer, alltså bara hela och rena företag.
   

 • I framtiden kan Tink lansera nya tjänster som andra villkor och du väljer själv om du vill aktivera dem.

 

2.1 Vid användning av Tjänsten har du möjlighet att ge Tink tillgång till dina inloggningsuppgifter hos tredje man såsom banker och andra tjänsteleverantörer (”Externa inloggningsuppgifter”). Tink kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register. Genom att skapa ett Tink-konto godkänner och uppdrar du åt Tink att för din räkning använda dina Externa inloggningsuppgifter för att ladda ner information från dessa externa användarkonton till ditt Tink-konto samt att dessa tredje parter lämnar ut information till Tink (”Informationen”) för användning i Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Informationen kan även omfatta personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med Tinks integritetspolicy www.tink.se/integritetspolicy.

2.2 Genom Tjänsten har du möjlighet att beställa betalningar mellan dina bankkonton eller från dina till andras bankkonton. När du beställer genomförande av en betalning genom Tjänsten ger du Tink i uppdrag att å dina vägnar beordra din bank att genomföra betalningen.

2.3 Du ansvarar för att du har rätt att använda Externa inloggningsuppgifter och Informationen i Tjänsten. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.

2.4 Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Genom Tjänsten har du möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Tink och andra som kan kräva betalning. Du kommer i sådana fall att upplysas om det särskilt.

2.5 Tink kan även komma att erbjuda användaren nya tjänster i Tjänsten. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om användaren önskar aktivera den nya tjänsten måste användaren godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten.

2.6 Tink och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk kan komma att rikta erbjudanden till användare via Tjänsten, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till användare ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett konto hos Tink godkänner du att Tink och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Tink. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Tink. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.


 

3. Tillåten Användning

 • Tink är till för dig och du får gärna spara och kopiera data från oss men inte missbruka tjänsten.

   

 • Länka bara in tjänster i Tink som är dina egna eller som du har rätt att logga in på.

 

3.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Tink. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Tink. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

3.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

(i) Informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

(ii) Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Tink ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.


 

4. ID-koll

 • Tink hjälper dig att bevaka din identitet så att du tidigt kan upptäcka om någon har utsatt dig för ID-kapning eller kortbedrägeri.
   

 • För att göra detta hämtas information in från olika datakällor, baserat på ditt personnummer.

 

4.1 Tink ID-Koll är en tjänst som syftar till att ge användaren ökad kontroll över sin identitet och ekonomi samt underlätta upptäckt av tecken på misstänkta bedrägerier. Tink ID-Koll kan inte skydda mot bedrägerier och ger inte heller några som helst garantier för att alla tecken på bedrägerier kan upptäckas.

4.2 När du aktiverar tjänsten ID-Koll kommer Tink inhämta uppgifter från offentliga register och information som Tink får del av från tredje parter, såsom tjänsteleverantörer och upplysningsföretag, i syfte att leverera tjänsten ID-Koll till dig. Uppgifter kan t.ex. innehålla information om pågående ansökningar om användarens kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, information om lämnade krediter samt information från offentliga register. Tink hämtar aldrig några andra uppgifter än de som presenteras för användaren i sektionen ID-Koll i Tink appen.

4.3 Genom att skapa ett Tink-konto godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till Tink för de ändamål som framgår av Tinks integritetspolicy samt att Tink sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av integritetspolicyn.

4.4 Användaren godkänner även att Tink lämnar ut användarens personuppgifter till de tredje parter som angivits ovan i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Tink kan fullgöra sina tjänsteåtaganden mot användaren.


 

5. Kreditförmedling

 • Tink är ett bostadskreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn.
   

 • Tink har samarbeten med de banker som anges i Tink appen, och är inte oberoende.
   

 • Tink ger inte rådgivning kring förmedlingen.
   

 • Du betalar inte några avgifter till Tink, utan Tink får ersättning från den bank som du ingår avtal med.
   

 • Tink har en ansvarsförsäkring för kreditförmedlingen.

 

5.1 Tink är ett reglerat bostadskreditinstitut under Finansinspektionens (”FI”) tillsyn, vilket framgår av FIs företagsregister på www.finansinspektionen.se.

5.2 Tink förmedlar bolån från de kreditgivare som anges i Tink appen, vilka Tink har samarbeten med. Tink är därmed inte någon oberoende kreditförmedlare. Vidare ger Tink inte någon rådgivning avseende kreditförmedlingen.

5.3 Du betalar inte några avgifter till Tink för Tinks förmedling av bolånet, däremot får Tink ersättning från de kreditgivare som Tink samarbetar med. Tinks ersättning skiljer sig åt mellan kreditgivarna, och anges i det standardiserade EU-faktablad du får av den kreditgivare du ingår avtal med.

5.4 Tink har en ansvarsförsäkring för Tinks förmedling av krediter. Om du drabbas av en skada och inte får ersättning av Tink, kan du framställa ditt ersättningskrav direkt till Tinks försäkringsgivare:

AIG Europe Limited UK, filial i Sverige
org. nr. 516408-1027
Telefon: +46 8 506 920 00
E-post: bst@aig.com
Box 3506
103 69 Stockholm

Ditt krav måste framställas inom skälig tid från att skadan uppkom. Ersättning kan betalas ut med högst 460 000 euro per skada och 750 000 euro för alla skador under ett kalenderår.

5.5 Om du vill kontakta Tink avseende synpunkter och/eller klagomål, vänligen se avsnitt 10 nedan.


 

6. Avtalsbrott och ansvar

 • Om du bryter mot villkoren eller orsaker oss skada så har vi rätt att avsluta ditt konto.
   

 • Vi ska göra vårt yttersta för att all info i tjänsten ska vara korrekt men kan inte lova att det aldrig blir fel.

 

6.1 Tink har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Tink eller tredje man skada.

6.2 Tink har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Tink kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Tink kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

6.3 Tink ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller Tinks samarbetspartners.


 

7. Force Majeure

 • Varken vi eller du är ansvarig för saker vi inte kan påverka.

 

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.


 

8. Ändring av villkor

 • Vi får ändra i villkoren men måste berätta det för dig i god tid innan.

 

Tink har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Tink ska med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Tink innan de ändrade Villkoren träder ikraft.


 

9. Avsluta konto

 • Du kan avsluta ditt konto när som helst och då raderar vi all personlig information.

 

Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta Tink på annat sätt. Tink kommer då att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Tink enligt lag måste spara och arkivera, bl.a. för att uppfylla krav under penningtvättslagstiftning.


 

10. Klagomål

 • Om du är missnöjd med oss kan du kontakta Tinks klagomålsansvarige.
   

 • Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå och/eller Allmänna reklamationsnämnden.

 

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. Skriftliga eller muntliga klagomål framförs i första hand direkt till:

Tink AB
Klagomålsansvarig: Victoria Sörving
Vasagatan 11
111 20 Stockholm
Telefon: +46 8 50 90 89 00
E-post: support@tink.se skriv ”Klagomål” i ämnesfältet.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Klagomålsansvarig. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
www.konsumenternas.se

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se 

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol, se vidare www.domstol.se


 

11. Övrigt

 • Skulle vi mot förmodan inte komma överens så är det svensk lag som gäller.

 

11.1 Tink har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Tink rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

11.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.