Användarvillkor

 
 
 

1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Vi är en ekonomitjänst för alla över 18 år.

 • När du skapar ett konto hos Tink så ingår du också ett avtal med oss.

 • När du skapat ditt konto kan du välja vilka av Tinks tjänster du till använda. Tjänsterna beskrivs nedan.

 

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Tink AB org. nr 556898-2192, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm, e-post: info@tink.se, (”Tink”) tillhandahåller privatekonomiska tjänster via Tink-appen (”Tjänsterna”).

1.2 För att använda Tjänsterna måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att skapa ett konto i Tink-appen (“Tink-konto”) och använda Tjänsterna godkänner du Villkoren och ingår ett avtal med Tink om Tinks tillhandahållande av Tjänsterna enligt Villkoren.

1.4 När du har skapat ett Tink-konto kan du använda en eller flera av Tjänsterna, vilka består av Tinks:

●      Kontoinformationstjänst,
●      Betalningsinitieringstjänst,
●      Privatekonomiuppföljningstjänster, och
●      “ID-Koll”-Tjänst, och som beskrivs i avsnitt 2-5 nedan.


 

2. Kontoinformationstjänsten

 • När du använder Tink tillåter du oss att hämta data åt dig från t.ex. din bank och andra tjänster.

 • Vi skickar din förfrågan om att hämta data vidare till din bank och informationen sammanställs i Tink-appen så snart som möjligt därefter.

   

 • Informationen kategoriseras automatiskt så att du får en lättförståelig översikt av din ekonomi.

 

2.1 Kontoinformationstjänsten innebär att du i Tink-appen tillhandahålls sammanställd information om ett eller flera konton som du har hos en eller flera banker och andra betaltjänstleverantörer. Tjänsten aktiveras genom att du ger Tink tillgång till dina inloggningsuppgifter hos berörd bank eller annan betaltjänstleverantör (”Externa inloggningsuppgifter”) enligt Tinks anvisningar i Tink-appen. När du gör detta ger du ditt uttryckliga godkännande till och uppdrar åt Tink att för din räkning använda dina Externa inloggningsuppgifter för att ladda ned information från de externa användarkonton hos den bank/betaltjänstleverantör du valt till ditt Tink-konto samt att dessa tredje parter lämnar ut informationen till Tink för användning i Tjänsten enligt dessa Villkor. Du ansvarar för att du har rätt att använda de Externa inloggningsuppgifterna och informationen i Tjänsten.

2.2 När du godkänt att informationen laddas ned till ditt Tink-konto skickas förfrågan om detta omedelbart vidare till berörd bank. Tiden för att genomföra sammanställningen av informationen varierar beroende på tid för identifiering gentemot banken och hur mycket information som ska hämtas, men genomförs så snart som möjligt efter ditt godkännande.

2.3 När informationen sammanställs i Tink-appen blir den också automatiskt kategoriserad så att du får en användarvänlig överblick av din kontoinformation.


 

3 Betalningsinitieringstjänsten

 • Med Tink kan du föra över pengar.

 • När du gör en överföring med tjänsten meddelar du Tink om att en överföring ska göras, som i sin tur meddelar din bank.

 • Banken genomför sen betalningen.

   

 • Om du misstänker att en betalning utförts utan ditt godkännande ska du kontakta din bank så snart som möjligt.

   

 • Om du inte meddelar banken om misstankar eller inte håller ditt konto säkert kan du bli betalningsansvarig.

 

3.1 Betalningsinitieringstjänsten innebär att du kan begära initiering av en betalningsorder, dvs. beställa betalningar, mellan dina bankkonton eller från dina till andras bankkonton. Du använder Tjänsten genom att, varje gång du vill göra en betalning eller överföring, i Tink-appen begära att betalningen/överföringen initieras, lämnar uppgifter om: från vilket av dina konton betalningen ska göras, kontot för mottagandet av betalningen, och eventuellt OCR nr/meddelande, enligt Tinks anvisningar i Tink-appen. När informationen fyllts i så ger du ditt uttryckliga godkännande av initieringen, och din begäran om initiering skickas då av Tink direkt vidare till banken.

3.2 Om du godkänt initieringen under en bankdag så innebär det att initieringen mottagits av Tink och godkänts av dig den dagen. Om du godkänt initieringen under en dag som inte är en bankdag så anses den mottagen av Tink och godkänd av dig följande bankdag. För båda situationerna gäller att du inte kan återkalla en initiering av en betalning när den har godkänts av dig.

3.3 Du ansvarar för att informationen som du fyller i för utförandet av initieringen är korrekt och att du har täckning på berört konto. Tink ansvarar för att initieringen utförs. Om initieringen inte kan genomföras kommer Tink att meddela dig om detta. Genomförandet av betalningen görs av banken och är under bankens ansvar. Tidpunkten för genomförandet av betalningen beror på berörd banks genomförandetider.

3.4 Om du misstänker att en betalning har gjorts utan ditt godkännande ansvarar du för att så snart som möjligt från att du fått kännedom om detta rapportera det till din bank för det konto som betalningen har gjorts från, enligt bankens instruktioner. Om du inte gör detta kan du bli betalningsansvarig för transaktionen/rna.

Om du vid inte underrättat din bank om obehöriga transaktioner: 
●      så snart som möjligt från att du har fått vetskap om dessa, eller
●      inom 13 månader från att beloppen belastat kontot,  
så ansvarar du för hela beloppet.

3.5 Du kan också bli betalningsansvarig för obehöriga transaktioner om de kunnat genomföras på grund av att du inte skyddat dina personliga behörighetsfunktioner för kontot och/eller din tekniska utrustning.


 

4. Privatekonomiuppföljningstjänster

 • I Tink-appen kan du också skapa budgetar och sparmål.

   

 • I framtiden kan du komma att få erbjudanden av oss och våra partners. Vill du inte det så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det.

   

 • Framtida erbjudanden måste följa våra etiska riktlinjer, alltså bara hela och rena företag.

   

 • I framtiden kan Tink lansera nya tjänster som har andra villkor och du väljer själv om du vill aktivera dem.

 

4.1 Tink tillhandahåller även andra Tjänster för uppföljning av din ekonomi. Dessa består verktyg för budgetar och sparmål, som du kan använda för att få en överblick över och bättre möjlighet att följa upp din ekonomi när du har ett behov av detta.

4.2 Tink kan också komma att erbjuda dig nya tjänster i Tink-appen. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar aktivera den nya tjänsten måste du godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten.

4.3 Tink och våra samarbetspartners och annonsörer kan komma att rikta erbjudanden till dig via Tink-appen, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till dig ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett Tink-konto godkänner du att Tink och våra samarbetspartners och annonsörer riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Tink. Tink-appen kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Tink. Du uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.


 

5. ID-Koll

 • Tink hjälper dig att bevaka din identitet så att du tidigt kan upptäcka om någon har utsatt dig för ID-kapning eller kortbedrägeri.

 • För att göra detta hämtas information in från olika datakällor.

 

5.1 Tinks tjänst ID-Koll är en tjänst som syftar till att ge dig ökad kontroll över din identitet och ekonomi samt underlätta upptäckt av tecken på misstänkta bedrägerier. ID-Koll kan inte skydda mot bedrägerier och ger inte heller några som helst garantier för att alla tecken på bedrägerier kan upptäckas.

5.2 När du aktiverar Tjänsten ID-Koll godkänner och uppdrar du åt Tink att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Tink får del av från tredje parter, som tjänsteleverantörer och upplysningsföretag, i syfte att leverera tjänsten ID-Koll till dig. Uppgifterna kan t.ex. innehålla information om pågående ansökningar om din kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, information om lämnade krediter samt information från offentliga register.

5.3 När du aktiverar Tjänsten godkänner du att berörda leverantörer lämnar ut informationen till Tink för de ändamål som framgår av dessa Villkor. Du godkänner också att Tink lämnar ut dina personuppgifter till leverantörerna i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera dig och Tink leverera Tjänsten till dig.

5.4 Tink hämtar aldrig några andra uppgifter än de som presenteras för dig i sektionen ID-Koll i Tink-appen.


 

6. Tillåten användning

 • Att använda Tink är gratis och skulle vi någonsin erbjuda någonting som kostar pengar väljer du själv om du vill godkänna det eller inte.

   

 • Tink är till för dig och du får gärna spara och kopiera data från oss men inte missbruka tjänsten.

   

 • Länka bara in tjänster i Tink som är dina egna eller som du har rätt att logga in på.

   

 • Tänk på att du är ansvarig för att använda Tink-appen på ett säkert sätt och att du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter.

 

6.1 Användningen av Tjänsterna är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Genom Tink-appen kan du också ges möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Tink och andra som kan kräva betalning. Du kommer i så fall att upplysas om det särskilt.

6.2 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Tink. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Tink. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsterna.

6.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

(i) all information som du laddar upp eller lägger in i Tink-appen inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

(ii) Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och all information samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsterna och för att Tink ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsterna.

(iii) Din användning av Tjänsterna sker enligt dessa Villkor.

(iv) Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner skyddade mot obehörig åtkomst.

(v) Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt nyttjande, t.ex. med telefonlåskod, eller dina egna biometriska kännetecken (t.ex. fingeravtrycksläsare).

(vi) Du vid misstanke eller kännedom om obehörig användning, av Tjänsterna, din tekniska utrustning eller Tink-appen i övrigt, snarast meddelar Tink.


 

7. Personuppgiftsbehandling

 • Läs mer om Tinks behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy.

 

Tinks tillhandahållande av Tjänsterna innebär personuppgiftsbehandling. Behandlingen genomförs enligt Tinks integritetspolicy: www.consumer.tink.se/integritetspolicy, som utgör en del av dessa Villkor.


 

8. Avtalsbrott och Tinks ansvar

 • Om du bryter mot villkoren eller orsakar oss skada så har vi rätt att avsluta ditt konto.

 • Vid misstanke om säkerhetsrisker kan vi också spärra ditt konto.

 • Vi ska göra vårt yttersta för att all info i tjänsten ska vara korrekt men kan inte lova att det aldrig blir fel.

 • Vi hoppas att Tink-appen är ett bra verktyg för dig, men du är ansvarig för din ekonomi.

 

8.1 Tink har rätt att när som helst stänga av dig som användare och avsluta ditt Tink-konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Tink eller tredje man skada.

8.2 Vid misstänkta säkerhetsrisker, eller om Tink misstänker att en initierad betalning är obehörig, kan Tink komma att meddela dig på det sätt som för situationen bedöms lämpligt, t.ex. genom meddelande i Tink-appen. Tink förbehåller sig också rätten att när som helst spärra kontoinformations- och betalningsinitieringstjänsten om:

●     det annars finns en risk för en icke-säker användning av Tjänsterna, eller

●     misstanke om obehörig användning Tjänsterna.

8.3 Tink har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Tink kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsterna eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsterna. Tink kan inte ställas till svars för om Tjänsterna ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, annat än som följer av Tinks ansvar enligt lag.

8.4 Tink ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på din användning av Tjänsterna eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje parter eller Tinks samarbetspartners.


 

9. Force Majeure

 • Varken vi eller du är ansvarig för saker vi inte kan påverka.

 

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.


 

10. Ändring av villkor

 • Vi får ändra i villkoren men måste berätta det för dig i god tid innan.

 • Om du inte är bekväm med nya villkor så får du givetvis avsluta ditt konto.

 

10.1 Ändringar av Villkoren avseende kontoinformationstjänsten och/eller betalningsinitieringstjänsten gäller två (2) månader från att Tink informerat om de ändrade Villkoren.

 

10.2 I övrigt har Tink rätt att när som helst ändra Tjänsterna, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsterna. Tink ska då med rimlig framförhållning meddela dig om ändring av Villkoren.

 

10.3 Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Tink innan ändringarnabörjar gälla. Om du inte säger upp avtalet anses du ha accepterat ändringarna.


 

11 Avtalstid och avslut

 • Du kan avsluta ditt konto när som helst och då raderar vi all personlig information.

 

11.1 Ditt avtal med Tink enligt dessa Villkor löper tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet, avsluta ditt Tink-konto och din användning av Tjänsterna med omedelbar verkan. Du gör detta lättast genom att välja ”Ta bort konto” under “konto och inställningar” i Tink-appen eller genom att kontakta Tink. Om Tink vill säga upp avtalet med dig gäller en uppsägningstid på två (2) månader.

11.2 När ditt avtal upphör kommer Tink att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, med undantag av sådana uppgifter som Tink enligt lag måste spara och arkivera, bl.a. för att uppfylla krav under penningtvättslagstiftning.


 

12 Tillsyn, klagomål och försäkring

 • Tink är under Finansinspektionens tillsyn.

 • Vi vill gärna höra vad du tycker om våra tjänster, hör gärna av dig till vår kundtjänst.

 

12.1 Tink är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn, vilket framgår av företagsregistret på www.finansinspektionen.se, och som också kan bekräftas genom kontakt med:

FINANSINSPEKTIONEN

Box 7821

103 97 Stockholm

+46 8 408 980 00 

12.2 Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att besvara dina frågor eller få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. För kontakt med vår kundtjänst ber vi dig att vända dig till support@tink.se eller använda chatten i Tink-appen.

12.3 Skriftliga eller muntliga klagomål framförs i första hand direkt till: 

Tink AB
Att: Klagomålsansvarig
Vasagatan 11

111 20 Stockholm
Telefon: +46 8 50 90 89 00
E-post: support@tink.se skriv ”Klagomål” i ämnesfältet.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Tinks klagomålsansvarige.

12.4 Skulle du efter kontakt med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
www.konsumenternas.se

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. 

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm

www.arn.se

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol, se vidare www.domstol.se.  


 

13 Övrigt

 • Skulle vi mot förmodan inte komma överens så är det svensk lag som gäller.

 

13.1 Tink har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Tink rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

 13.2 Du har rätt att på begäran få en kopia av dessa Villkor, och är välkommen att kontakta vår kundtjänst med din förfrågan. Villkoren finns tillgängliga på svenska och engelska, vilka är de språk som kan användas i kontakter mellan dig och Tink.

13.3 Lagstadgad information om Tjänsterna lämnas enligt tillämpliga bestämmelser antingen i Tink-appen, på vår hemsida eller vid kontakter med kundtjänst när informationen efterfrågas av dig. 

13.4 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.